اطلاعیه تسلیت

اطلاعیه

 

پیام تالم و اندوه

ایرانیان آزادیخواه و فرهنگ دوست

انجمن ها و نهاد های فرهنگی

آقای خسرو رحیمی یکی از فعالین فرهنگی ساکن گوتنبرگ مدیر مسئول ومجری توانای رادیو سپهر و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب روز جمعه بیست و سوم سپتامبر دار فانی را وادع گفت و دوست داران خود را تنها گذارد.

خسرو رحیمی در آ خرین مجمع عمومی فوق العاده مجدداً به عضویت در هیئت مدیره و سپس توسط هیئت مدیره و به اتفاق آرا مجدداً به عنوان ریاست هیئت مدیره اتحادیه واحد غرب انتخاب گردید. هیئت مدیره اتحادیه سراسری واحد غرب از طرف خود و به نمایندگی از طرف کلیه انجمن های اتحادیه واحد غرب این ضایعه را به خانواده ، نزدیکان و عموم ایرانیان فرهنگ پرور سوئد و به ویژه شهر گوتنبرگ تسلیت گفته و خود را در غم از دست دادن او شریک میداند.

مراسم خاکسپاری این عزیز متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب سوئد.