هیات مدیره سال 2017

سخنگو و رئیس هیات مدیره آقای فرخ قهرمانی
صندوقدار آقای حمید شجاع 
عضو هیات مدیره آقای عباس کامرانی
عضو جانشین هیات مدیره آقای حشمت فرهنوش
عضو هیات مدیره خانم اکرم رضایی
عضو  هیات مدیره آقای عسگر شیرین بلاغی
ضو جانشین هیات مدیره آقای هوشنگ بادکوبه
بازرس آقای امیر جواهری
بازرس آقای داود نواییان
بازرس آقای مسعود رادفر